Nový USB konektor bude menší, rýchlejší a nahradí aj HDMI

ikona
Starosti so správnou orientáciou konektora pri pripájaní nabíjačky k telefónu už nebudú musieť riešiť ani majitelia zariadení s novým USB Type-C. Ten okrem vysokých prenosových rýchlostí pre dáta zvládne aj video či zvuk.
Vaše súčasné zariadenia môžu byť jednými z posledných, na ktorých nájdete klasické USB porty v podobe, v akej ich poznáme už niekoľko rokov. Nový konektor Type-C totiž spoznal svoju finálnu špecifikáciu. Hoci sme o ňom písali už dávnejšie, tvorcovia nového štandardu (USB Implementers Forum) teraz zverejnili ďalšie podorobnosti.

Nový konektor bude oveľa menší (8,4 x 2,6 mm), vďaka čomu dokáže nahradiť súčasné microUSB – bude teda môcť byť použitý na počítačoch i mobilných zariadeniach a smartfónoch bez ďalších redukcií. Po vzore Lightningu od Apple tiež bude reverzibilný a do portov pôjde zasunúť pohodlne, oboma smermi.

Už dlhšie vieme, že prinesie nárast prenosových rýchlostí až na 10 Gbps (čo je približne dvojnásobok oproti USB 3.0) a nabíjací prúd medzi 3 až 5 A. Novinkou je však informácia, že zvládne napätie až do 20 V (100 W). Okrem pripájania externých diskov či zariadení tak zvládne aj nabíjanie notebookov (príkon štandardných nabíjačiek sa pohybuje okolo 65 až 90 W).

Tie by tak teoreticky nepotrebovali ďalšie špecifické konektory, ktoré by z ich bočných strán mohli úplne zmiznúť. To uvoľní ruky dizajnérom požadujúcim ešte tenší profil. Navyše, podľa vyjadrení skupiny VESA nové USB Type-C zvládne aj prenos videa v 5K rozlíšení spolu so zvukom. Nahradiť by tak mohlo DisplayPort, DVI, VGA či HDMI.

Kábel totiž bude disponovať samostatnými linkami pre video, spolu s ďalšími pre zvuk, nabíjanie a funkciu Hot Plug Detection. Vysokorýchlostný prenos dát a videa navyše budú dostupné súčasne.

K monitorom či televízorom môžeme smartfóny pripájať už dnes, špeciálne redukcie však priamo v balení obvykle nenájdeme. S novým USB Type-C by malo byť možné využiť jediný štandardizovaný kábel na nabíjanie, na komunikáciu s počítačom pri prenose súborov a tiež na prepojenie s televízormi. Ten, ktorý dostanete od výrobcu v krabici.

Na trhu by sme potom mali nájsť aj špeciálne redukcie z nového USB na súčasné konektory, ale aj na DVI či VGA. Všetky podklady pre výrobcov už sú hotové a vo finálnej podobe, zostáva teda len čakať, kedy USB Type-C nájdeme v prvých smartfónoch či notebookoch.

usbtypec
Reklamy

Intel stlačil počítač do veľkosti SD karty

Po prehre na mobilnom trhu sa Intel snaží presadiť v novovznikajúcom segmente osobnej elektroniky.

Volá sa Edison a na prvý pohľad sa nelíši od obyčajnej SD karty, na ktorú ukladajú snímky naše fotoaparáty. V skutočnosti však ide o miniatúrny počítač, ktorým chce Intel preniknúť do sveta osobnej elektroniky.

V miniatúrnom module sa ukrýva 32-bitový procesor Quark s tradičnou architektúrou x86, operačná pamäť typu LPDDR2, polovodičové Flash úložisko, Bluetooth 4.0 pre komunikáciu s perifériami a Wi-Fi modul pre pripojenie k internetu. Prevádzkovať na ňom môžete širokú škálu operačných systémov.

Nové zariadenie pripomína minipočítače, akými sú Arduino či Raspberry Pi, ktoré sa stali populárne medzi študentmi a fanúšikmi technológií.

Firma však nechce osloviť jednotlivcov, ale spoločnosti, ktoré vyvíjajú osobnú elektroniku. Práve tomuto odvetviu analytici veštia dobrú budúcnosť. Podľa nich prichádza éra, keď sa počítačová technika presunie z našich vreciek na naše telá.

Inteligentné okuliare, náramky, osobní tréneri či senzory snímajúce zdravie sa objavujú čoraz častejšie a Intel si nechce nechať túto príležitosť ujsť. Keď v minulosti zanedbal mobilný trh, zvíťazila architektúra ARM, ktorá Intel vytlačila z trhu. Edison má byť výzvou pre novovznikajúce odvetvie.

Technológie a móda začínajú kráčať bok po boku a osobná elektronika je signálom toho, že tento trend bude pokračovať. Zariadenia na tele prinášajú nové funkcie a úžitkovú hodnotu, ktorá prekračuje hranice smartfónov a tabletov.

Splynú RAM a disk do jedného?

O tom, že k tej­to re­vo­luč­nej zme­ne dôj­de v prie­be­hu nie­koľ­kých ďal­ších ro­kov, je pres­ved­če­ný nap­rík­lad ana­ly­tik Tom Coug­hlin, za­kla­da­teľ agen­tú­ry Coug­hlin As­so­cia­tes. Vo vý­sled­ku by to zna­me­na­lo ko­niec aké­ho­koľ­vek nah­rá­va­nia ap­li­ká­cií či ope­rač­né­ho sys­té­mu a všet­ko by bo­lo spus­te­né prak­tic­ky okam­ži­te, v reál­nom ča­se. Iš­lo by tak o jed­nu z naj­väč­ších zmien v ob­las­ti com­pu­tin­gu za pos­led­né ro­ky.

Zme­ny me­nom MRAM a RRAM

V sú­čas­nos­ti mô­že­me po­zo­ro­vať vý­voj no­vej ge­ne­rá­cie so­lid-sta­te tech­no­ló­gií, kto­ré ich vý­rob­co­via bu­dú chcieť po do­kon­če­ní vý­vo­ja čo naj­ak­tív­nej­šie up­lat­niť na tr­hu. Naj­čas­tej­šie sa v tej­to sú­vis­los­ti ho­vo­rí o tzv. ne­vo­la­til­ných pa­mä­tiach MRAM (mag­ne­to­re­zis­tív­na pa­mäť RAM) ale­bo RRAM/Re­RAM (re­zis­tív­na RAM), kto­ré si udr­žia ucho­va­nú in­for­má­ciu aj bez elek­tri­ny a pri­tom po­núk­nu rých­losť kla­sic­kých pa­mä­tí DRAM. Roz­diel je v tom, že kla­sic­ké pa­mä­te DRAM vy­uží­va­jú stav jed­no­tiek a núl, kto­ré sú udr­žia­va­né a me­ne­né pros­tred­níc­tvom elek­tric­ké­ho ná­bo­ja. Ulo­že­né bi­nár­ne in­for­má­cie mu­sia byť na­vy­še prie­bež­ne ob­no­vo­va­né (ref­resh). Bez prí­tom­nos­ti elek­tric­ké­ho ná­bo­ja dôj­de k vy­ma­za­niu dát a k stra­te ulo­že­ných in­for­má­cií. Nao­pak, mag­ne­to­re­zis­tív­ne pa­mä­te MRAM pou­ží­va­jú mag­ne­tic­ký ná­boj, kto­rý spô­so­bí tr­va­lú zme­nu, resp. zme­nu dov­te­dy, kým prí­de iný ná­boj. Po­dob­né je to s re­zis­tív­ny­mi pa­mä­ťa­mi RRAM/Re­RAM, kto­ré sú za­lo­že­né na prin­cí­pe zme­ny od­po­ru v pou­ži­tých ma­te­riá­loch v zá­vis­los­ti od zmien elek­tric­ké­ho na­pä­tia. Pri od­sta­ve­ní na­pä­tia však aj v tom­to prí­pa­de zos­ta­ne in­for­má­cia ucho­va­ná. Ide o prin­cíp ne­dáv­no ob­ja­ve­né­ho mem­ris­to­ra, kto­rý sa po­va­žu­je za je­den z kľú­čo­vých pr­vkov pre bu­dúc­nosť IT. Na roz­diel od či­pov NAND flash je vý­ho­dou vý­raz­ne vy­ššia rých­losť, dlh­šia ži­vot­nosť a údaj­ne aj men­šie nák­la­dy na vý­ro­bu – naj­mä pos­led­ná uve­de­ná sku­toč­nosť by ma­la tým­to tech­no­ló­giám ot­vo­riť dve­re do­ko­rán a po­môcť rých­le­mu pre­sa­de­niu či­pov MRAM a RRAM.

No­vé pa­mä­te ma­jú pod­po­ru veľ­kých hrá­čov

Tom Coug­hlin svo­ju ví­ziu de­tail­ne pred­sta­vil na kon­fe­ren­cii Sto­ra­ge Vi­sion na pre­bie­ha­jú­com veľtr­hu CES a pod­ľa ne­ho sa už us­ku­toč­ni­lo toľ­ko tes­tov a bo­lo vy­ro­be­né dos­ta­toč­né množ­stvo vzo­riek no­vých pa­mä­tí, že je už otáz­kou po­mer­ne krát­ke­ho ča­su, aby sa dos­ta­li z la­bo­ra­tó­rií na reál­ny trh. Pre­chod na tie­to no­vé tech­no­ló­gie pod­po­ru­je aj množ­stvo veľ­kých vý­rob­cov pa­mä­tí, kto­rí sú už prip­ra­ve­ní za­čať ich vý­ro­bu. Nap­rík­lad spo­loč­nos­ti Re­ne­sas, Hi­ta­chi a Mic­ron Tech­no­lo­gy pa­tria me­dzi vý­znam­ných prie­kop­ní­kov pa­mä­tí MRAM a pri vý­vo­ji spo­lup­ra­co­va­li s od­bor­ník­mi z ja­pon­skej uni­ver­zi­ty To­ho­ku. Na vý­vo­ji pa­mä­tí RRAM po­tom za­se in­ten­zív­ne pra­co­va­la spo­loč­nosť El­pi­da Tech­no­lo­gy (v spo­lup­rá­ci so Shar­pom či ja­pon­skou uni­ver­zi­tou v To­kiu) a už v ro­ku 2012 vy­ro­bi­la fun­kčné vzor­ky tých­to či­pov. V sú­čas­nos­ti pat­rí už El­pi­da kom­plet­ne pod zmie­ne­nú fir­mu Mic­ron Tech­no­lo­gy. Pa­mä­te za­lo­že­né na mem­ris­to­roch vy­ví­ja nap­rík­lad aj Sam­sung ale­bo Hy­nix v spo­lup­rá­ci s HP. Je­den z prie­kop­ní­kov či­pov Re­RAM je aj am­bi­cióz­ny star­tup Cros­sbar, kto­rý chce za­čať vý­ro­bu ten­to rok v augus­te a sľu­bu­je, že je­ho či­py Re­RAM pri­ne­sú až dvad­sať­krát vy­ššiu rých­losť zá­pi­su, dvad­sať­krát niž­šiu spot­re­bu a de­sať­krát dlh­šiu ži­vot­nosť než sú­čas­né pa­mä­te NAND flash.

Re­vo­lú­cia má dve­re ot­vo­re­né

Všet­ko te­da nas­ved­ču­je to­mu, že ne­pôj­de o ok­ra­jo­vé tech­no­ló­gie, kto­ré zos­ta­nú len aka­de­mic­kým po­či­nom, ale bu­dú po svo­jom doz­re­tí na­sa­de­né v ma­sív­nej mie­re na trh a ne­mož­no vy­lú­čiť, že pri­ne­sú ko­niec exis­tu­jú­ce­ho po­ňa­tia pa­mä­tí. Coug­hlin sí­ce ho­vo­rí, že v oboch prí­pa­doch (tak pri MRAM, ako aj pri Re­RAM) tre­ba eš­te ne­ja­ký čas a ďal­ší vý­voj, kým tie­to pa­mä­te bu­dú môcť kom­plet­ne nah­ra­diť aj či­py DRAM, na­vy­še aj ce­ny bu­dú mu­sieť eš­te ďa­lej kles­núť, ale všet­ko je te­raz už na dob­rej ces­te a naj­dô­le­ži­tej­šie kro­ky sa už us­ku­toč­ni­li. Vý­ho­dou by po­tom ma­la byť nie­len rých­losť prá­ce s pou­ží­va­ný­mi ap­li­ká­cia­mi, ale nap­rík­lad aj fakt, že ak dôj­de k vý­pad­ku elek­tri­ny, nep­rí­de pou­ží­va­teľ o svo­je neu­lo­že­né dá­ta, pre­to­že po­čí­tač by mo­hol byť opäť spre­vádz­ko­va­ný pres­ne v ta­kom sta­ve, v akom doš­lo k pre­ru­še­niu na­pá­ja­nia. Ide o tzv. mož­nosť in­stant re­su­me, čo by úpl­ne od­strá­ni­lo nut­nosť rôz­nych re­ži­mov spán­ku a hi­ber­ná­cie pri PC, kto­ré ma­jú stá­le ve­ľa ob­me­dze­ní. No prob­lé­mom mô­že byť prí­pad, ak dôj­de k pá­du sys­té­mu pre chy­bu. Po­tom by aj ob­no­va pre­beh­la do po­do­by v oka­mi­hu pá­du a za­tiaľ nie je vy­rie­še­né, akým spô­so­bom ten­to prob­lém od­strá­niť, pre­to­že kom­plet­né vy­ma­za­nie pa­mä­te (tvr­dý re­set) by ma­lo za nás­le­dok stra­tu dát aj ap­li­ká­cií. No­vá ar­chi­tek­tú­ra za­lo­že­ná na spo­je­ní ope­rač­nej a úlož­nej pa­mä­te tak bu­de mu­sieť po­čí­tať s ne­vyh­nut­nos­ťou eli­mi­ná­cie chýb a tie­to no­vé sys­té­my bu­dú mu­sieť byť vý­raz­ne od­ol­nej­šie pro­ti chy­bám, než to bo­lo do­te­raz. Ten­to kon­cept sa po­tom ne­mu­sí ob­me­dzo­vať len na PC, ale bu­de ho mož­né up­lat­niť aj v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch, tab­le­toch a ďal­ších za­ria­de­niach. zdroj: http://www.itnews.sk/spravy/produkty/2014-01-09/c160814-vizia-buducich-pc-pamate-ram-a-disky-splynu-do-jedneho